Taisyklės

Prieš naudodamiesi elektroninės parduotuvės www.teisineliteratura.lt (toliau – Parduotuvė) paslaugomis susipažinkite su keliomis nesudėtingomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

Pažymėdami „Su taisyklėmis sutinku“ patvirtinate, kad Taisykles perskaitėte, supratote, sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir jų laikysitės.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pirkimo–pardavimo sutartis dėl elektroninėje parduotuvėje www.teisineliteratura.ltpasirinktų prekių (toliau – prekės) įsigijimo sudaroma tarp Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir VĮ Registrų centro Teisinės informacijos departamento (Tilto g. 17, 01101, Vilnius, tel. (8 5)  261 2806, faks. (8 5)  262 1523, el. p. leidyba@teisineliteratura.lt) (toliau – Pardavėjas).

Pirkėjui identifikuoti Pardavėjas naudojasi iPasas.lt sistema. Prisijungti galima naudojantis elektroninio parašo ar elektroninės bankininkystės paslauga. Identifikuotas Pirkėjas susikuria paskyrą (registruojasi) nurodydamas savo elektroninio pašto adresą, vardą, pavardę, adresą, telefoną. Būtina nurodyti veikiantį ir tikrai Pirkėjui priklausantį elektroninio pašto adresą, nes Pardavėjas pirkimo dokumentus siunčia būtent registracijos metu Pirkėjo nurodytuoju adresu.

Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus naudojami tik tvarkant konkrečių Parduotuvės prekių pardavimo procedūrą, nebent Pirkėjas davė sutikimą naudoti jo kontaktinius duomenis tiesioginės rinkodaros tikslams (tokiu atveju vadovaujamasi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu). Pirkėjas gali nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis pažymėdamas atitinkamą nuorodą jam atsiųstame el. laiške, arba pranešdamas apie tai el. paštu; taip pat gali susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pirkėjas užsako prekes pateikdamas Pardavėjui užsakymą elektroninės Parduotuvės užsakymų pateikimo sistemoje. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“.

Prekės taip pat gali būti užsakomos atsiuntus laišką elektroniniu paštu, taip pat pateikus užsakymą telefonu.

Šalys susitaria, kad Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pardavėjas, gavęs Pirkėjo užsakymą, išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriuo patvirtina Pirkėjo užsakymo gavimą. Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti jam pristatytas užsakytąsias prekes arba atsiimti jas sutartoje prekių atsiėmimo vietoje ir sumokėti už jas sutartą sumą. Jeigu Pardavėjas neturi visų Pirkėjo užsakyme nurodytų prekių, kuo greičiau susisiekia su Pirkėju ir jį apie tai informuoja. Tokiu atveju pirkimo–pardavimo sutartis laikoma sudaryta tik dėl tų Pirkėjo užsakyme nurodytų prekių, kurias Pardavėjas turi ir gali pateikti Pirkėjui.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prekės šios Sutarties prasme reiškia visus Parduotuvėje nurodytus leidinius. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t. y. prekių savybės atitinka jų aprašą.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, keisti Parduotuvėje bet kokią informaciją apie prekes ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašus, prekių ir pristatymo kainas bei kitas esmines sąlygas. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtina užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei Pirkėjas tokiu atveju nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, jis gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

Prekių kaina yra nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 1R-118 „Dėl valstybės įmonės Registrų centro atliekamų nemonopolinio pobūdžio darbų ir paslaugų kainų bei tarifų nustatymo ir taikymo tvarkos patvirtinimo“ patvirtinta VĮ Registrų centro atliekamų nemonopolinio pobūdžio darbų ir paslaugų kainų bei tarifų nustatymo ir taikymo tvarka bei su VĮ Registrų centro valdyba suderinta, 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. v-186 patvirtinta (2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. v-270 patikslinta) Leidinių kainos nustatymo tvarka.

Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas PVM mokestis.

Į Prekės kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis, kuris priklauso nuo užsakomų prekių kiekio ir pristatymo būdo. Konkreti užsakomų prekių pristatymo kaina parodoma suformavus pirkinių krepšelį, prieš patvirtinant galutinį užsakymą.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pirkėjas užsakydamas prekes turi pasirinkti atsiskaitymo už jas būdą: išankstinį mokėjimą (banko pavedimu, elektronine bankininkyste) arba grynaisiais prekių atsiėmimo metu.

Jei Pirkėjas pasirenka išankstinį mokėjimą, Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas sumoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo banko sąskaitą.

Pirkėjas, pasirinkęs išankstinio mokėjimo būdą, privalo atsiskaityti su Pardavėju už prekes ir padengti jų pristatymo išlaidas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo momento. Pirkėjui nesumokėjus per šį terminą, pirkimo–pardavimo sutartis nutrūksta (laikoma, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo–pardavimo sutarties), o Pardavėjas neturi pareigos perduoti prekės Pirkėjui.

Jei Pirkėjas pasirenka mokėjimą grynaisiais prekių gavimo momentu, už prekes ir prekių pristatymą atsiskaito atsiimdamas užsakymą.

Pirkėjui, pasirinkusiam prekes atsiimti iš Pardavėjo, neatsiėmus prekių per 5 (penkias) darbo dienas, pirkimo–pardavimo sutartis nutrūksta (laikoma, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo–pardavimo sutarties).  

Pirkėjui, pasirinkusiam Prekių pristatymą per kurjerį, atsisakius priimti tinkamos kokybės ir laiku pristatytas prekes, pirkimo–pardavimo sutartis nutraukiama, ir tokiu atveju Pirkėjui tenka prekių pristatymo bei jų grąžinimo išlaidos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prekės, Pirkėjo pasirinkimu, gali būti pristatomos per Lietuvos paštą ar „Venipak“ kurjerius į namus ar darbovietę,  į „LP express“ paštomatus, arba atsiimamos tiesiogiai iš Pardavėjo.

Į užsienio šalis Pardavėjo prekes Pirkėjui pristato Pardavėjo pasitelktas paslaugų teikėjas, dėl prekių pristatymo termino ir pristatymo kainos susitariama atskirai susisiekus su Pirkėju.

Pasirinkusiam pristatymą per Lietuvos paštą Pirkėjui prekės pateikiamos per 1–3 (vieną–tris) darbo dienas nuo prekių pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo momento.

Pasirinkus pristatymo būdą į namus ar darbovietę ir atsiskaičius iš anksto Lietuvoje prekės pristatomos per 1 ar 2 (vieną ar dvi) darbo dienas po sumokėjimo į Pardavėjo sąskaitą, jei Pirkėjas pasirinko išankstinį mokėjimą. Jei Pirkėjas pasirinko atsiskaitymą grynaisiais siuntos gavimo momentu, prekės Pirkėjui pristatomos per 1 ar 2 (vieną ar dvi) darbo dienas nuo prekių pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo momento.

Jei Pirkėjas pasirinko prekes atsiimti tiesiogiai Pardavėjo buveinėje Vilniuje, Pirkėjo užsakymas parengiamas per 1 (vieną) darbo dieną nuo užsakymo apmokėjimo (apie paruoštą atsiimti užsakymą Pirkėjas informuojamas el. paštu).

Pardavėjas nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.

Pristačius prekę ar ją atsiimdamas prekių atsiėmimo vietoje Pirkėjas, Pirkėjo užsakyme nurodytas asmuo arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu, privalo patikrinti siuntos būklę.

Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui ir (arba) Pirkėjui pasirašius PVM sąskaitoje faktūroje laikoma, kad prekė yra tinkamai perduota Pirkėjui ir Pirkėjas dėl to neturės jokių pretenzijų.

Jei Pirkėjas, asmuo, nurodytas Pirkėjo užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu, priimdamas prekes pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje ir surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, asmeniui, nurodytam Pirkėjo užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje ir nepateikus pastabų bus laikoma, kad siunta perduota nepažeista.

Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prekė, Pirkėjas privalo atlyginti bet kokius Pardavėjo nuostolius, susijusius su pirkimo–pardavimo sutarties vykdymu.

Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų sukeltiems padariniams atsirasti.

Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali užsakytos prekės pristatyti Pirkėjui, jis įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis mokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Civiliniu kodeksu ir Mažmeninės prekybos taisyklėmis, t. y. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus gali būti tenkinamas tik tada, kai Pardavėjas sutinka.

Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo–pardavimo sutarties iki prekių pristatymo, pranešdamas apie tai Pardavėjui. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu. Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei Pirkėjas jau buvo sumokėjęs už prekes, tai Pardavėjas grąžina Pirkėjui visas sumokėtas sumas. Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutinka dėl kitokio būdo naudojimo.

Parduotos nekokybiškos prekės Pirkėjo pasirinkimu keičiamos arba grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo prekės perdavimo jam dienos.

Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo–priėmimo dokumente, arba prekių netinkamą kokybę lėmė gamybinis defektas, kuris buvo prekių pirkimo metu, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu pasinaudoti vienu iš šių teisių gynimo būdų: 1) kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti; 2) kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba atsirado dėl Pirkėjo kaltės. Jei Pardavėjas neturi galimybės to būdo įgyvendinti, pasiūlo grąžinti už prekes sumokėtus pinigus; 3) kad Pardavėjas grąžintų sumokėtą sumą, ir atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties (vienašališkai nutraukti sutartį), jei netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

Visais atvejais norint grąžinti prekes būtina: pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu, pranešime nurodant, kokios prekės grąžinamos; pateikti prekių pirkimo–pardavimo dokumentą; pateikti laisvos formos prašymą.

Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo už prekę sumokėtą sumą ir patirtas pristatymo bei grąžinimo išlaidas.

Pirkėjui pasirinkus netinkamos kokybės prekės pakeitimą analogiška tinkamos kokybės preke, Pardavėjas padengia netinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidas ir savo sąskaita pristato tinkamos kokybės analogišką prekę.

Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo.

Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t. t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už siuntimo metu pažeistas prekes, taip pat neatsakys už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos, jei Pirkėjas pasirinko kitą, negu siūlė Pardavėjas, pigiausią įprastinį prekės pristatymo būdą.

Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau), ir kol prekės nėra patikrintos.

 Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje vaizduojamų prekių dydis, spalva, forma ar kiti parametrai neatitinka realaus prekių dydžio, formos, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio ekrano vaizdo ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama įdėmiai perskaityti prekės aprašą.

Prekių pristatymo metu nepagrįstai atsisakęs priimti prekes ar jų dalį Pirkėjas moka Pardavėjui 10 proc. nuo atsisakytų priimti prekių kainos dydžio baudą ir padengia Pardavėjo turėtas prekių pristatymo išlaidas.

Šioms Taisyklėms ir pirkimo–pardavimo sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi dėl šių Taisyklių ar pirkimo–pardavimo sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo registracijos (prisijungimo) metu nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Pirkėjui siunčiama informacija laikoma gauta Pirkėjo praėjus 8 (aštuonioms) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų teikėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinamųjų elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad Pirkėjui skirto elektroninio laiško kopijos buvimas Pardavėjo serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.

Pardavėjas, siekdamas užtikrinti savo ir Pirkėjo teisėtus interesus, Parduotuvės darbo stabilumą ir saugumą, turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Pirkėjui panaikinti visus ar dalį Pirkėjo prisijungimo ir registracijos duomenų, taip pat kitą informaciją, kurią Pirkėjas bet kokiu būdu pateikia Pardavėjui naudodamasis Parduotuvės prieiga, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Pirkėjui naudotis visomis arba dalimi teikiamų paslaugų ir (ar) pasiekti Parduotuvę.  

Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus pranešdamas raštu Parduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo dienos.

Pardavėjas turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Sustabdžius Parduotuvės veiklą, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asmens duomenų apsauga

Valstybės įmonė Registrų centras tvarkydama fizinių asmenų asmens duomenis kelia sau pagrindinį tikslą - saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma jo teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Informuojame, kad Reglamentas (ES) 2016/679 taikomas tik fizinių asmenų (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenų tvarkymui.
 
Daugiau informacijos: http://www.registrucentras.lt/asmens_duomenu_apsauga/